VAY TÀI CHÍNH TỪ TOYOTA

11/01/2017 04:29

Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Toyota Việt Nam (TFSVN) và là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài được đầu tư bởi Tập đoàn Tài chính Toyota (TFC), là thành viên của Tập đoàn Dịch vụ Tài Chính Toyota (TFSC).


Các sản phẩm của TFSVN:


Sản phẩm Truyền thống

Gốc trả đều hàng tháng, lãi giảm dần dựa trên dư nợ gốc thực tế; có 2 loại lãi suất áp dụng:
– Lãi suất tối ưu: Lãi suất thấp hơn trong suốt kỳ hạn vay, không thu Lãi Trả nợ gốc sớm (bao gồm cả trả gốc sớm một phần hay toàn bộ)
– Lãi suất linh hoạt: Lãi suất cao hơn lãi suất tối ưu; Không Thu Lãi Trả Nợ Gốc Sớm nếu bạn Thanh Toán Sớm (bao gồm cả trả gốc sớm một phần hay toàn bộ).


Sản phẩm Balloon (chỉ dành cho dòng Hilux)
– Gốc trả đều hàng tháng hoặc hàng quý, lãi giảm dần dựa trên dư nợ gốc thực tế. Tối đa 30% giá trị của xe được trả vào kỳ cuối.
– Tương tự như sản phẩm truyền thống có 2 loại lãi suất áp dụng:
– Lãi suất tối ưu (thu Lãi trả nợ gốc sớm); Lãi suất linh hoạt (không thu Lãi trả nợ gốc sớm)


Sản phẩm 50/50
– Lãi suất thấp và cố định trong suốt thời hạn vay
– Không thu Lãi Trả Nợ Gốc Sớm khi Thanh Toán Sớm từ tháng thứ 7
– Không chịu áp lực thanh toán hàng tháng,
(Thanh toán gốc lãi 1 lần vào ngày đến hạn)

 

Bảng lãi suất TFSVN

 

  LÃI SUẤT (Năm) PHÍ TRẢ TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN (Tháng) TỶ LỆ VAY PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
TỐI ƯU 7.99% (6 tháng đầu) Áp dụng Mỗi 3 tháng 12 90% Hàng tháng (Quý) lãi suất tính theo dư nợ giảm dần
24 85%
26 80%
LINH HOẠT 8.99% (6 tháng đầu) Không áp dụng 48 75%
60 70%
50/50 8.99% (Cố định 1 năm) Không áp dụng từ tháng thứ 7 Cố định 12 50% Gốc + Lãi 1 lần vào ngày đến hạn

 

Bộ hồ sơ TFSVN

 

Ưu điểm khi vay qua TFSVN

 

Trưởng phòng Bán hàng
Yêu cầu hỗ trợ